Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU maakt een integrerend deel uit van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Dit omvat een geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk EU-defensiebeleid, waardoor de EU haar militaire capaciteiten kan vergroten en missies buiten de EU voor vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid kan inzetten overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. Het GVDB eerbiedigt de verplichtingen van bepaalde lidstaten die van oordeel zijn dat hun gemeenschappelijke defensie gestalte krijgt in de NATO. Dit valt onder de artikelen 42 tot en met 46 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Besluiten met betrekking tot het GVDB worden genomen door de Raad van de Europese Unie met eenparigheid van stemmen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen zoals wanneer de Raad besluiten aanneemt inzake de uitvoering van EU-besluiten of sommige besluiten met betrekking tot het Europees Defensieagentschap (EDA) en permanente gestructureerde samenwerking (Permanent Structured Cooperation - PESCO), waar besluiten met gekwalificeerde meerderheid worden genomen.

De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid is belast met het voorstellen en de tenuitvoerlegging van BVDB-besluiten.