Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europaparlamentet

Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och är en av de största demokratiska församlingarna i världen. De 751 ledamöterna företräder EU:s 500 miljoner medborgare. Ledamöterna väljs var femte år från EU:s 28 länder. Representanterna kallas "ledamöter av Europaparlamentet".

Till följd av valet till Europaparlamentet 2014, där endast 42,54 procent deltog, är Europaparlamentets platser delade mellan 8 olika parlamentsgrupper: EPP - Group of the European People's Party, S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, ECR   Gruppen Europeiska konservativa och reformister, ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Grupplösa - ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp.

Antalet ledamöter av Europaparlamentet per land beslutas genom ett förslag från Europaparlamentet som enhälligt antas av rådet. Inget land har färre än 6 eller fler än 96 ledamöter. Det är uppdelat enligt följande: Österrike:18, Belgien: 21, Bulgarien: 17, Kroatien: 11, Cypern: 6, Tjeckien: 21, Danmark: 13, Estland: 6, Finland: 13, Frankrike: 74, Tyskland: 96, Grekland: 21, Ungern: 21, Irland: 11, Italien: 73, Lettland: 8, Litauen: 11, Luxemburg: 6, Malta: 6, Nederländerna: 26, Polen: 51, Portugal: 21, Rumänien: 32, Slovakien: 13, Slovenien: 8, Spanien: 54, Sverige: 20, Förenade kungariket: 73.

Europaparlamentet har följande huvuduppgifter:

  • Att stifta lagar. Europaparlamentet är numera medlagstiftare. För de flesta rättsakter delas lagstiftningsmakten med rådet genom det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.
  • Att anta budgeten. Parlamentet delar makten med rådet genom att anta budgeten genom omröstning, sätta den i kraft genom att parlamentets ordförande undertecknar den och genom att övervaka dess genomförande.
  • Att kontrollera EU-institutionerna politiskt, och då i första hand kommissionen. Parlamentet har rätt att godkänna eller underkänna de ledamöter som kommissionens ordförande har utsett. Det har också befogenhet att avskeda kommissionen i dess helhet genom en misstroendeförklaring. Parlamentet utövar också kontroll över EU:s verksamhet genom att ledamöterna får ställa skriftliga och muntliga frågor till kommissionen och rådet. Det har dessutom rätt att inrätta tillfälliga utskott och utredningsutskott. Deras befogenheter är inte begränsade till enbart EUinstitutionernas verksamhet, utan kan också omfatta EU-ländernas åtgärder för genomförandet av EU:s politik.

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) stärker Europaparlamentets roll genom att göra det mer jämställt ministerrådet. Det innebär bland annat följande:

  • Det ordinarie lagstiftningsförfarandet har utvidgats till 40 nya områden, bland annat jordbruk, energisäkerhet, invandring, rättsliga och inrikes frågor, hälsa och strukturfonder.
  • Parlamentets roll har förstärkts vad gäller godkännandet av EU:s budget. Europaparlamentet ansvarar för antagandet av hela budgeten tillsammans med rådet.
  • Europaparlamentets ledamöter har möjlighet att godkänna en lång rad internationella avtal som EU förhandlar fram, till exempel internationella handelsavtal.
  • Parlamentet har rätt att hållas informerade om Europeiska rådets verksamhet, dess roterande ordförandeskap och EU:s yttre åtgärder.
  • Europaparlamentet har numera också rätt att föreslå ändringar i fördraget.
  • Parlamentets övervakande funktion har förbättrats genom att man väljer Europeiska kommissionens ordförande och godkänner Europeiska kommissionens övriga ledamöter genom omröstning.