Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο επί ποινικών υποθέσεων (ΕΔΔ)

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο (ΕΔΔ) για ποινικές υποθέσεις αποτελεί το εργαλείο που θα διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακρατικής εγκληματικότητας. Βασίστηκε σε κοινή δράση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 1998, η οποία αντικαταστάθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

Το δικαστικό δίκτυο αποτελείται από σημεία επαφής στη διάθεση των δικαστικών και των άλλων αρμόδιων αρχών των χωρών της ΕΕ, και τους επιτρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Τα εν λόγω σημεία επαφής παρέχουν επίσης τις απαιτούμενες νομικές και πρακτικές πληροφορίες για να καταρτίσουν με αποτελεσματικό τρόπο οι ενδιαφερόμενες αρχές αίτηση δικαστικής συνεργασίας.

Η γραμματεία του ΕΔΔ εδρεύει στη Χάγη. Χαίρει μίας προνομιούχας σχέσης με την Eurojust η οποία βασίζεται στη διαβούλευση και την συμπληρωματικότητα.

Επίσης, υπάρχει δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ - αστικές υποθέσεις) που ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001, το οποίο βασίζεται στο δίκτυο για ποινικές υποθέσεις.