Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ)

Η ΕΣΑ, που εγκαινιάστηκε το 1997 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, αποτελεί τον βασικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των χωρών της ΕΕ στον τομέα της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη μάθηση αντί για τη νομοθεσία.

Από το 1997 και μετά, η ΕΣΑ υπέστη διάφορες αλλαγές σε ό,τι αφορά τόσο τη διακυβέρνηση όσο και τον προσανατολισμό της πολιτικής. Το 2005, επαναδρομολογήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε συγχώνευση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) σε ένα ενιαίο σύνολο ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στρατηγική της Λισαβόνας αναθεωρήθηκε το 2010 με την εκκίνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν νέες προτεραιότητες, οι οποίες μεταφράστηκαν σε νέους στόχους και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Από το 2011, η ΕΣΑ είναι πλήρως ενσωματωμένη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής.

Η ΕΣΑ βασίζεται:

  • στην κοινή έκθεση για την απασχόληση, που αναλύει τις βασικές προκλήσεις για την απασχόληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ και τις αντιδράσεις πολιτικής τους ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·
  • στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη, που καθορίζει τις μακροοικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανοίγει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·
  • στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, που καθορίζουν τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής σε ό,τι αφορά τα θέματα απασχόλησης και τα κοινωνικά θέματα·
  • στις συστάσεις ανά χώρα, που παρέχουν προσαρμοσμένη καθοδήγηση στις χώρες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και των προκλήσεων σχετικά με την απασχόληση.