Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ i EU. Den upprättades år 1957 och har som syfte att företräda intressena hos olika ekonomiska och sociala grupper i EU-länderna.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har EESK 350 ledamöter. För tillfället, och fram till september 2015 då dess mandatperiod avslutas, har kommittén 353 ledamöter från det organiserade civila samhället. Detta beror på Kroatiens anslutning till EU i juli 2013.

Ledamöterna är indelade i tre grupper som representerar intressena för arbetsgivare, arbetstagare och särskilda verksamheter (som t.ex. jordbrukare, småföretagare, fria yrken, konsumenter, lärare, kooperativ, familjer, miljögrupper). EESK-ledamöternas mandat är på fem år och kan förlängas.

EESK rådfrågas av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i de fall som föreskrivs i EU-fördragen. Den kan också avge yttranden på eget initiativ. Dess roll, organisation och befogenheter regleras i artikel 13 i fördraget om EU och i artiklarna 301-304 i EUF-fördraget.