Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan van de EU. Het werd in 1957 opgericht om de belangen van de verschillende economische en maatschappelijke categorieën in EU-landen te vertegenwoordigen.

Ingevolge het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) telt het EESC 350 leden. Vanwege de toetreding van Kroatië tot de EU in juli 2013 bestaat het EESC momenteel uit 353 leden uit het maatschappelijk middenveld. Dat duurt nog tot september 2015, het einde van de huidige zittingsperiode van het EESC.

De leden zijn verdeeld over drie groepen, die respectievelijk de belangen vertegenwoordigen van werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van specifieke activiteiten (landbouwers, kleine bedrijven, vrije beroepen, consumenten, leraren, coöperaties, gezinnen en milieubewegingen). De leden van het EESC worden voor een verlengbare termijn van vijf jaar benoemd.

Het EESC wordt door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geraadpleegd in de gevallen die in de EU-verdragen zijn voorzien. Het kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen. De rol, organisatie en bevoegdheden van het EESC zijn vastgelegd in artikel 13 van het Verdrag betreffende de EU en in artikelen 301-304 van het VWEU.