Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten, som har sitt säte i Luxemburg, inrättades år 1975. Den är EU:s oberoende externa revisor och övervakar EU:s ekonomi. Den arbetar enligt de bestämmelser som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 285-287).

Den består av en ledamot från varje EU-land. Ledamöternas mandat är på sex år och kan förlängas. De väljer i sin tur ordföranden. Ordförandens mandat är på tre år och kan förlängas. Alla ledamöter måste tjänstgöra med EU:s allmänna intresse i åtanke och på ett helt oberoende sätt.

Revisionsrätten kontrollerar att EU:s inkomster och utgifter (inklusive dem från organ som inrättats av EU och externa organ som hanterar EU-medel) är lagliga och korrekta. Den säkerställer att den ekonomiska förvaltningen är sund. Den avger en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet. I slutet av varje budgetår offentliggör den en rapport i Europeiska unionens officiella tidining.

Om bedrägeri eller oriktigheter upptäcks måste den informera Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.