Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Rekenkamer

De in Luxemburg gevestigde Europese Rekenkamer is opgericht in 1975. Zij is de onafhankelijke externe accountant en de financiële toezichthouder van de EU. De Rekenkamer functioneert volgens de voorschriften van het Verdrag betreffende de werking van de EU (artikelen 285-287).

In de Rekenkamer heeft elk EU-land één lid. De leden worden voor een termijn van zes jaar benoemd en zijn hernoembaar. Zij kiezen voor drie jaar de voorzitter van de Rekenkamer, die herkiesbaar is. Alle leden van de Rekenkamer moeten hun ambt volkomen onafhankelijk uitoefenen en in het algemeen belang van de EU.

De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en de uitgaven van de EU (en van elk door de EU ingesteld orgaan en extern orgaan dat EU-gelden beheert). Zij gaat na of een goed financieel beheer werd gevoerd. Zij legt het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd. Na afsluiting van elk begrotingsjaar publiceert zij een verslag in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Indien zij fraude of onregelmatigheden vaststelt, dient zij het Europees Bureau voor fraudebestrijding  daarvan in kennis te stellen.