Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε το 1975. Πρόκειται για την ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή και την αρχή δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (άρθρα 285-287).

Απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε χώρα της ΕΕ. Τα μέλη διορίζονται για έξι έτη (ανανεώσιμη θητεία). Τα ίδια διορίζουν τον πρόεδρο, η θητεία του οποίου διαρκεί τρία έτη (ανανεώσιμη). Όλα τα μέλη πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ και με πλήρη ανεξαρτησία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και δαπανών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των δαπανών των φορέων που έχει συστήσει η ΕΕ και των εξωτερικών φορέων που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ). Διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Χορηγεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Στο τέλος κάθε δημοσιονομικού έτους, δημοσιεύει μια έκθεση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που εντοπίσει απάτες ή παρατυπίες, πρέπει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.