Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Revisionsretten

Revisionsretten, som ligger i Luxembourg, blev oprettet i 1975. Den er EU's uafhængige eksterne revisor og økonomiske vagthund. Den fungerer i henhold til reglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 285-287).

Den består af et medlem fra hvert EU-land. Medlemmerne udnævnes for en periode på seks år (der kan fornys). De udnævner formanden, hvis tjenesteperiode er tre år (der kan fornys). Alle medlemmer skal udføre deres hverv i EU's generelle interesse og med fuldkommen uafhængighed.

Revisionsretten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af Unionens indtægter og udgifter (også for ethvert organ, der oprettes af EU og eksterne organer, der forvalter EU-midler). Den sikrer sig, at den økonomiske forvaltning er forsvarlig. Den afgiver også en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder Revisionsretten en årsberetning, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Hvis den afslører svig eller andre uregelmæssigheder, skal den underrette Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.