Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το άρθρο 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) καθιερώνει τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία για δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι ανανεώσιμη μία φορά. Δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα εθνικό αξίωμα.

Κύρια καθήκοντα του προέδρου είναι:

  • να προεδρεύει και να διευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανεξάρτητα και αμερόληπτα·
  • να προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου και να μεριμνά για τη συνέχειά τους σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής και βάσει των εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·
  • να επιδιώκει τη συνοχή και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών·
  • να εκπροσωπεί την ΕΕ σε θέματα που άπτονται της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας·
  • να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την 1η Δεκεμβρίου 2014 ο Donald Tusk διαδέχτηκε τον Herman Van Rompuy στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.