Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Formand for Det Europæiske Råd

Artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) opretter embedet som formand for Det Europæiske Råd. Formanden vælges af Det Europæiske Råd ved kvalificeret flertal for en periode på to et halvt år med mulighed for genvalg én gang. Vedkommende kan ikke samtidig bestride et nationalt embede.

Formandens primære funktioner er:

  • uafhængigt og upartisk at lede Det Europæiske Råd og give det fremdrift
  • at forberede Rådets arbejde og sikre kontinuitet i Det Europæiske Råds arbejde i samarbejde med formanden for Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender
  • at søge sammenhold og konsensus mellem medlemslandene
  • at varetage EU´s repræsentation på de områder, der hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, uden at dette berører de beføjelser, der er tildelt Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  • at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om arbejdet i Det Europæiske Råd.

Den 1. december 2014 efterfulgte Donald Tusk Herman Van Rompuy som formand for Det Europæiske Råd.