Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska rådet

Då Lissabonfördraget trädde i kraft blev Europeiska rådet en av EU:s institutioner. Genom Lissabonfördraget inrättades också den nya posten Europeiska rådets ordförande. Donald Tusk valdes till ordförande i slutet av 2014, och han kommer att inneha denna post i två och ett halvt år.

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder minst fyra gånger om året inom Europeiska rådet, och även Europeiska kommissionens ordförande deltar som fullvärdig medlem.

Europeiska rådets syfte är att ge EU de politiska impulser som unionen behöver för att utvecklas ytterligare, samt att fastställa allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar (artikel 15 i fördraget om Europeiska unionen).

Det har ingen lagstiftande funktion. Det kan emellertid rådfrågas om straffrättsliga frågor (artiklarna 82 och 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUF-fördraget) eller social trygghet (artikel 48 i EUF-fördraget) om ett av EU-länderna motsätter sig ett lagförslag inom dessa områden.

Beslut fattas genom samförstånd eller, i de fall fördragen föreskriver detta, genom enhällighet, kvalificerad majoritet eller enkel majoritet. Resultaten från Europeiska rådets överläggningar offentliggörs efter varje möte.