Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω συνθήκη θέσπισε επίσης τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στα τέλη του 2014, ο Donald Tusk εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δυόμισι έτη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ,  συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές ετησίως. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις ως πλήρες μέλος του.

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να παρέχει την ώθηση, τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ΕΕ (άρθρο 15 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΣΕΕ).

Δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία. Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του για ποινικά θέματα (άρθρο 82 και 83 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ) ή για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων (άρθρο 48 της ΣΛΕΕ) σε περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ δηλώσει την αντίθεσή της σε μία νομοθετική πρόταση σε αυτούς τους τομείς.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται συναινετικά ή, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις συνθήκες, με ομοφωνία, ειδική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία. Τα συμπεράσματα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δημοσιεύονται μετά το πέρας κάθε συνόδου.