Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska kommissionens ordförande

I enlighet med artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) föreslår rådet med kvalificerad majoritet en kandidat för Europaparlamentet som det vill utnämna till ordförande för Europeiska kommissionen. Vid valet av kandidat måste man ta hänsyn till resultatet i Europaparlamentsvalet. Den föreslagna kandidaten väljs av parlamentet med majoritet av dess ledamöter. Om majoritet inte kan uppnås ska Europarådet föreslå en ny kandidat inom en månad.

Kommissionens ordförande måste vara enig med EU-rådet när det gäller listan över kommissionsmedlemmar på grundval av de förslag som medlemsländerna lämnat. Det är nödvändigt att han eller hon är enig med rådet för att EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (som även blir kommissionens vice ordförande) ska kunna utses.

Ordföranden

  • beslutar om kommissionärernas ansvarsområden och kommissionens interna organisation,
  • fastställer kommissionens politiska riktlinjer så att den kan uppfylla sina uppdrag,
  • leder kommissionens arbete,
  • är ordförande under kommissionskollegiets sammanträden,
  • representerar EU över hela världen, på stats- och regeringschefsnivå, när det gäller sådant som faller inom kommissionens ansvarsområden, som t.ex. G7-möten,
  • deltar i Europarådet samt i viktiga debatter i parlamentet.

Jean-Claude Juncker, Luxemburgs förre premiärminister, valdes som ordförande för perioden 1 november 2014 till 31 oktober 2019.