Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δυνάμει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή υποψηφίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του ΕΚ. Το ΕΚ εκλέγει τον προτεινόμενο υποψήφιο με την πλειοψηφία των μελών του. Εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει νέον υποψήφιο εντός ενός μηνός.

Μετά από προτάσεις των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να συμφωνήσει με το Συμβούλιο της ΕΕ σε έναν κατάλογο επιτρόπων. Η συμφωνία του/της προέδρου της Επιτροπής είναι απαραίτητη για τον διορισμό του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ο οποίος διορίζεται επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο πρόεδρος:

  • αποφασίζει για τα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων και την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής·
  • καθορίζει τους πολιτικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής για την άσκηση των καθηκόντων της·
  • ηγείται των εργασιών της Επιτροπής·
  • προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώματος των επιτρόπων
  • αντιπροσωπεύει την ΕΕ παγκοσμίως, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, για θέματα ευθύνης της Επιτροπής, για παράδειγμα σε διασκέψεις των G7·
  • συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς επίσης σε σημαντικές συζητήσεις στο ΕΚ.

Ο Jean-Claude Juncker, πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, εκλέχτηκε πρόεδρος για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.