Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

ΟLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να διερευνά περιπτώσεις διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς επίσης και περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η OLAF διεξάγει έρευνες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό να εντοπίζει απάτες, διαφθορά και λοιπές παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη μη προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, διερευνά εξωτερικούς τρίτους ή οργανισμούς για να εντοπίζει απάτες ή άλλες παράτυπες συμπεριφορές (για παράδειγμα, στη λειτουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ ή σε τελωνειακές απάτες), συχνά σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών της ΕΕ και, ενίοτε, τις αρχές χωρών εκτός της ΕΕ.

Το 2013, νέες νομοθετικές πράξεις οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία της OLAF και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες εργασίας.

Η OLAF, από το 2012, έχει συστήσει την ανάκτηση του συνολικού  ποσού των 686,8 εκατομμυρίων συνολικά από τις αρμόδιες αρχές.