Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Eurojust

Eurojust är en EU-byrå som inrättades 2002. Den har ansvar för att bekämpa allvarlig brottslighet genom närmare rättsligt samarbete inom EU. Byrån har sitt säte i Haag. Den består av ett kollegium med 28 nationella medlemmar som är erfarna domare, åklagare, eller poliser med likvärdig kompetens, en från varje EU-land.

Artikel 85 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör en rättslig grund till vidareutveckling av Eurojust, genom att utvidga dess befogenheter till att omfatta lagföring av allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater eller som det krävs lagföring för på gemensamma grunder. Med hjälp av den ordinarie lagstiftningsförfarande kan parlamentet och rådet fatta beslut om Eurojusts struktur, verksamhet och arbetsuppgifter. Detta kan inbegripa att inleda brottsundersökningar eller föreslå att rättsliga åtgärder inleds.

Eurojust samarbetar också med länder utanför EU och andra EU-organ, t.ex. det europeiska rättsliga nätverket, Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).