Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionen (EU)

Den första byggstenen till dagens Europeiska union lades 1952 då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördragen och 1993 blev Europeiska gemenskapen (EG) i och med Maastrichtfördraget Europeiska unionen (EU).

EU är på en och samma gång ett politiskt projekt och en organisation.

Den är ett politiskt projekt som speglar EU-ländernas önskan att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt (artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen).

För att kunna fullfölja denna uppgift har EU följande mål:

  • Att främja freden, sina värden och folkens välfärd.
  • Att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser.
  • Att upprätta en inre marknad som säkerställer hållbar utveckling baserad på en välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, och utvecklingen av en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som syftar till att leda till full sysselsättning, sociala framsteg, miljöskydd samt främja vetenskaplig utveckling.
  • Att bekämpa social utestängning och diskriminering, och främja jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationer och barns rättigheter.
  • Att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan EU-länder.
  • Att respektera EU:s kulturella och språkliga mångfald och skydda det europeiska kulturarvet.
  • Att etablera en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.
  • Att i sina förbindelser med resten av världen agera i enlighet med sina värden och internationell lagstiftning för att säkerställa fred, säkerhet, hållbar utveckling, människors personliga utveckling och skydda de mänskliga rättigheterna.

EU bygger på värderingarna om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Unionen symboliseras av  en flagga (tolv stjärnor på blå botten), en hymn (Ludwig van Beethovens "Hymn till glädjen"), ett motto ("Förenade i mångfalden"), en valuta (euron), och en Europadag (den 9 maj).

EU är en organisation och en juridisk person som grundades genom fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU-länder ger EU befogenheten att sträva efter att uppnå gemensamma mål. "Gemenskapsmetoden" gäller för all politik som EU har befogenhet för, med undantag för följande:

  • Polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor där EU-länderna har rätt att ta initiativ och att överklaga till Europeiska rådet i samband med sitt lagstiftningsarbete.
  • Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken där den mellanstatliga metoden gäller.

EU har gemensamma institutioner (som består av Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska kommissionen, domstolen, Europeiska centralbanken och revisionsrätten). Denna institutionella ram garanterar att EU:s verksamhet inom de olika pelarna är samstämmig och enhetlig. Lissabonfördraget innebär också att EU nu är en juridisk person.