Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Union (EU)

Den Europæiske Union (EU) blev oprettet ved Romtraktaten i 1958. Det projekt, der førte til oprettelsen af Unionen, har en lang historie med mange på hinanden følgende reformtraktater.

EU er på én gang et politisk projekt og en retlig organisation.

Det er et politisk projekt, der afspejler EU-landenes vilje til at skabe en union, der udgør en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt (artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union).

Med henblik herpå har EU som mål at:

  • fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd
  • give borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser
  • oprette et indre marked, der sikrer bæredygtig udvikling baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, sikre høj konkurrenceevne, der sigter på fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, beskyttelse af miljøet og fremme af videnskabelige fremskridt
  • at bekæmpe social udstødelse og diskrimination samt fremme lighed mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationer og børns rettigheder
  • sikre økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem EU-landene
  • respektere EU-landenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles
  • oprette en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta
  • i forbindelserne med den øvrige verden forsvare og fremme sine værdier og den internationale lovgivning med henblik på at bidrage til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem og beskyttelse af menneskerettighederne.

EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne.

Den genkendes ved sine symboler: et flag (en cirkel bestående af 12 gyldne stjerner på blå baggrund), en hymne (Ludwig van Beethovens »Ode til Glæden«), et motto (»Forenet i mangfoldighed«), en valuta (euroen) og en Europadag (9. maj).

EU er også en retlig organisation, der er baseret på traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om EU's funktionsmåde. EU-landene overdrager kompetencer til EU for at nå deres fælles målsætninger. Den såkaldte »fællesskabsmetode« bliver anvendt på samtlige politikområder under EU's kompetenceområde, med undtagelse af:

  • politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager, hvor EU-landene råder over en initiativret og en appelret til Det Europæiske Råd på det lovgivningsmæssige område
  • den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor det mellemstatslige samarbejde er fremherskende.

EU har en fælles institutionel ramme (bestående af Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Europa-Kommissionen, EU-Domstolen, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Revisionsret). Denne ramme sikrer sammenhæng og kontinuitet i EU’s tiltag. Endelig tillægger Lissabontraktaten EU status som juridisk person.