Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese politieke partijen

In 2014 zijn er nieuwe regels overeengekomen betreffende het statuut van de Europese politieke partijen op Europees niveau (ook bekend als „Europese partijen”) en Europese politieke stichtingen. Deze regels vervangen regels uit 2004. Ze bepalen de voorwaarden voor het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, evenals politieke stichtingen op Europees niveau.

Met de term „Europese partijen” wordt bedoeld: transnationale, extra-parlementaire federaties van nationale politieke partijen uit verschillende EU-lidstaten, verenigd door politieke gezindheid. Deze organisaties zijn dus niet identiek met de fracties in het EP, hoewel ze nauw met elkaar samenwerken. De twee grootste en meest bekende Europese partijen zijn de Europese Volkspartij (EVP) en de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES).

Een „politieke partij” wordt gedefinieerd als een vereniging van burgers die politieke doeleinden nastreeft en erkend is door of opgericht is in overeenstemming met de wetten van ten minste één EU-land. De naam en het logo ervan moeten duidelijk te onderscheiden van die van alle bestaande Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Registratie en controle van de Europese politieke partijen en stichtingen wordt verzekerd door een onafhankelijke Europese instantie die voor dit doel is opgezet. Deze zal regelmatig controleren of de regels met betrekking tot de registratie worden gerespecteerd.

De meerderheid van de fracties in het Europees Parlement werken nauw samen met hun overeenkomstige Europese partijen.

Na de verkiezingen van 2014 voor het Europees Parlement (EP) zijn de zetels over acht verschillende parlementaire groepen verdeeld: de EVP - Fractie van de Europese Volkspartij, de S & D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, de ECR - Europese Conservatieven en Hervormers, de ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, de Groenen/EFA - Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie, de GUE/NGL - Europees Unitair Links/Noords Groen Links, de EFDD - Europa van Vrijheid en Directe Democratie, en de NI - Niet-ingeschrevenen - Leden die niet tot een fractie behoren.