Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU-institutioner

EU ska ha en institutionell ram med syfte att främja och försvara sina värderingar, sina mål, sina intressen, sina medborgares och medlemsländernas intressen. Denna ram bidrar även till att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i EU:s politk och åtgärder.

Enligt artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen utgörs den institutionella ramen av sju institutioner:

  • Europaparlamentet
  • Europeiska rådet
  • Europeiska unionens råd (kallas enbart ”rådet”)
  • Europeiska kommissionen
  • Europeiska unionens domstol
  • Europeiska centralbanken
  • Revisionsrätten.

Varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och av Regionkommittén, vilka ska ha rådgivande funktion.