Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Η ΕΕ διαθέτει θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην προώθηση και την υπεράσπιση των αξιών της, στην επιδίωξη των στόχων της, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, των συμφερόντων των πολιτών της και των συμφερόντων των χωρών μελών της. Το πλαίσιο αυτό συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της συνέχειας των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από 7 θεσμικά όργανα:

  • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό απλώς ως «το Συμβούλιο»)
  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους σκοπούς τους οποίους προβλέπουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και από την Επιτροπή των Περιφερειών, οι οποίες ασκούν συμβουλευτικά καθήκοντα.