Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU's institutioner

EU har en institutionel ramme som sigter på at fremme og forsvare dens og borgernes og EU-landenes værdier, formål og interesser. Rammen bidrager ligeledes til at sikre sammenhæng, effektivitet og kontinuitet i EU's politik og tiltag.

I henhold til artikel 13 af traktaten om Den Europæiske Union består den institutionelle ramme af syv institutioner

  • Europa-Parlamentet
  • Det Europæiske Råd
  • Rådet for Den Europæiske Union (kort betegnet »Rådet«)
  • Europa-Kommissionen
  • Den Europæiske Unions Domstol
  • Den Europæiske Centralbank
  • Revisionsretten.

Hver institution handler inden for rammerne af de beføjelser, den er givet ved traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og af Det Regionale Udvalg, der begge er rådgivende.