Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)

Europakonventionen undertecknades 1950 av Europarådet. Den är ett internationellt fördrag om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Europa. Samtliga 47 länder som är medlemmar av Europarådet, av vilka 28 är EU-medlemmar, har förbundit sig att följa konventionen.

Genom konventionen inrättades Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som ska skydda individer mot brott mot deras mänskliga rättigheter. Alla personer vars rättigheter inte har respekterats av en konventionsstat har rätt att väcka talan vid domstolen. Denna bestämmelse var något helt nytt när den infördes, eftersom den gav individer rättigheter på den internationella arenan. Domar som fastställer att ett brott har begåtts är bindande för de berörda länderna. Europarådets ministerkommitté övervakar tillämpningen av domarna.

Till konventionen hör flera protokoll som innehåller ändringar av konventionen.

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, ger EU tillåtelse att ansluta sig till Europakonventionen, och ett utdrag till anslutningsdokument stod färdigt 2013.