Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR)

Euroopan neuvoston vuonna 1950 allekirjoittama Euroopan ihmisoikeussopimus on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskeva eurooppalainen perussopimus. Yleissopimuksen sopimuspuolia ovat kaikki Euroopan neuvoston 47 valtiota, joista 28 on EU:n jäseniä.

Yleissopimuksella perustettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka tarkoituksena on suojata yksilöitä ihmisoikeusloukkauksilta. Kuka tahansa henkilö, jonka oikeuksia sopimusvaltio on yleissopimuksen mukaan loukannut, voi saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä oli innovatiivinen erityispiirre, sillä se antoi yksilöille oikeuksia kansainvälisissä yhteyksissä. Todetuista loukkauksista annetut tuomiot ovat sitovia asianomaisille maille. Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo tuomioiden täytäntöönpanoa.

Yleissopimukseen sisältyy useita pöytäkirjoja, jotka täydentävät sen kehystä.

Lissabonin sopimus, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, sallii EU:n liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ja liittymistä koskeva sopimusluonnos valmistui vuonna 2013.