Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ) επικουρείται από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης (ΕΥΕΔ): Η ΕΥΕΔ υποστηρίζει την ΥΕ για την εκτέλεση της αποστολής της, όσον αφορά την άσκηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ στην ιδιότητά της ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και στην ιδιότητά της ως αντιπροέδρου της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση, στο πλαίσιο της Επιτροπής, των αρμοδιοτήτων που της εμπίπτουν στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Η ΕΥΕΔ προσφέρει επίσης στήριξη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων.

Η ΕΥΕΔ απαρτίζεται από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μελών των διπλωματικών υπηρεσιών των χωρών της ΕΕ.

Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν ενσωματωθεί οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, όπως η Διεύθυνση διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού (CMPD), η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) και το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕΕ).