Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ).

Το ΕΤΑ χρηματοδοτεί κάθε έργο ή πρόγραμμα που συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική ή πολιτιστική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, χρηματοδοτεί προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

Το ΕΤΑ χρησιμοποιεί διάφορα είδη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, των συμβάσεων προμηθειών και τα χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα ίδια και οιονεί ίδια κεφάλαια, οι επενδύσεις ή συμμετοχές και τα μέσα επιμερισμού κινδύνου.

Το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από τις χώρες της ΕΕ και δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, παρόλο που υπάρχει για αυτό ειδική γραμμή του προϋπολογισμού από το 1993. Το ΕΤΑ θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή συνεργασία με τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ για την περίοδο 2014-2020.

Στο 11ο ΕΤΑ (2014-2020) διατέθηκαν 30,5 δισεκατ. ευρώ. Επιπλέον, θα διατεθούν 2,6 δισεκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη μορφή δανείων από τους ίδιους πόρους της.