Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) inrättades ursprungligen 1952. Genom Lissabonfördraget fick domstolen utökade befogenheter. EU-domstolen består av följande två avdelningar:

  1. Domstolen: Denna utfärdar fortsatt förhandsavgöranden, behandlar vissa mål mot EU-institutioner där målsägande är ett EU-land, och hanterar överklaganden från tribunalen. Domstolen avgör numera också mål på området rättvisa, frihet och säkerhet, fattar beslut om polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor och hanterar frågor i samband med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.
  2. Tribunalen: Denna del av domstolen har hand om mål mot EU-institutioner där målsägande är medborgare och, i vissa fall, EU-länder. Den avgör också mål om anställningsförhållanden mellan EU:s institutioner och deras tjänstemän.