Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ιδρύθηκε το 1952. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε το πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Το ΔΕΕ απαρτίζεται από τρεις τομείς:

  1. το Δικαστήριο: εξακολουθεί να εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις, να εκδικάζει αγωγές των χωρών της ΕΕ κατά των θεσμικών οργάνων της και να εξετάζει προσφυγές από το Γενικό Δικαστήριο. Επίσης, πλέον εκδίδει αποφάσεις στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αποφαίνεται για ζητήματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και για θέματα που αφορούν τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
  2. το Γενικό Δικαστήριο: το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να εκδικάζει αγωγές πολιτών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρών της ΕΕ κατά των θεσμικών οργάνων της και προσφυγές κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης·
  3. το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης: το δικαστήριο αυτό εξετάζει αποκλειστικά υποθέσεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των υπαλλήλων της.