Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή εταιρεία

Η ευρωπαϊκή εταιρεία, που αναφέρεται με το λατινικό της όνομα «Societas Europaea» ή SE, είναι μια εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Διαθέτει το δικό της νομικό πλαίσιο και εξελίσσεται ως ενιαίος οικονομικός παράγοντας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2001  μετά από 30 χρόνια διαπραγματεύσεων, η ΕΕ ενέκρινε τον κανονισμό που αποσκοπεί στη θέσπιση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας και τη σχετική οδηγία όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Αυτή η νομοθεσία άρχισε να ισχύει το 2004. Στόχο έχει να μειώσει τις διοικητικές δαπάνες των επιχειρήσεων, να παρέχει σε αυτές νομική δομή προσαρμοσμένη στις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ, και τις βοηθά να αποφεύγουν ορισμένα από τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που προκύπτουν από 28 διαφορετικά νομικά συστήματα.

Το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας προβλέπει 4 τρόπους σύστασης μιας SE:

  • σύσταση με συγχώνευση·
  • σύσταση με τη δημιουργία μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου·
  • σύσταση με τη μορφή κοινής θυγατρικής εταιρείας·
  • σύσταση με τη μετατροπή μιας ανώνυμης εταιρείας εθνικού δικαίου.

Η SE πρέπει να έχει ελάχιστο κεφάλαιο 120 000 ευρώ και η έδρα της οφείλει να αντιστοιχεί στον τόπο όπου βρίσκεται η κεντρική διοίκησή της, δηλαδή στην έδρα της.