Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι φορείς που συστάθηκαν από την ΕΕ με σκοπό να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού ή διοικητικού χαρακτήρα. Κατατάσσονται σε 4 ομάδες:

  1. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί εκτελούν τεχνικές, επιστημονικές εργασίες ή εργασίες διαχείρισης που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χαράσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές. Συγκροτούνται για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι εγκατεστημένοι σε όλη την ΕΕ.
  2. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειρίζεται προγράμματα της ΕΕ. Συγκροτούνται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και πρέπει να έχουν την έδρα τους στην ίδια τοποθεσία με την Επιτροπή (Βρυξέλλες ή Λουξεμβούργο).
  3. Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) έχουν συγκροτηθεί για τον συντονισμό των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς· για την προσφορά γνώσεων, υποδομών και χρηματοδότησης για την πυρηνική ενέργεια· και για τη διασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς εφοδιασμού με πυρηνική ενέργεια.
  4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), ένας ανεξάρτητος φορέας της ΕΕ που στόχο έχει να προάγει την ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, συνδυάζοντας τους καλύτερους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς πόρους. Έχει την έδρα του στην Ουγγαρία.