Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δράση της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ)

Νομικό μέσο του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας - ΚΕΠΠΑ), η επιχειρησιακή δράση της ΕΕ δηλώνει μια δράση που απαιτεί η διεθνής κατάσταση από τις χώρες της ΕΕ μέσω της οποίας αξιοποιούνται εθνικοί και ενωσιακοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, χρηματοδότηση, υλικός εξοπλισμός κ.τ.λ.) για την επίτευξη στόχων τους οποίους έχει θέσει το Συμβούλιο.