Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Principen om jämställdhet mellan män och kvinnor när det gäller löner inkluderades i Romfördraget 1957. Sedan dess har ett antal EU-direktiv utvidgat principen om jämställdhet till att också omfatta arbetsvillkor, socialförsäkringar, tillgång till varor och tjänster, skydd av mödrars rättigheter samt föräldraledighet. I Lissabonfördraget fastställdes jämställdhetsprincipen som ett av EU:s gemensamma värden.

Kommissionen har antagit en strategi för jämställdhet för 20102015, som bygger vidare på färdplanen för jämställdhet för 2006-2010, där viktiga åtgärder som planeras presenteras, bland annat främjande av

  • ekonomisk självständighet för både kvinnor och män,
  • lika lön för likvärdigt arbete,
  • jämställdhet i beslutsfattandet,
  • värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld,
  • främjande av jämställdhet utanför EU,
  • övergripande frågor (könsroller, inbegripet mäns roll, lagstiftning och styrningsverktyg).

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter som inrättades 2010 främjar tillgången till finansiering för särskilt utsatta personer, däribland kvinnor. Det har blivit en del av Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) för 20142020.