Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών κατοχυρώθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, αναφορικά με την ίση αμοιβή. Στη συνέχεια, ορισμένοι νόμοι της ΕΕ (οδηγίες) επέκτειναν την αρχή της ισότητας στις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, την προστασία της μητρότητας και τη γονική άδεια. Η αρχή της ισότητας, ως κοινή αρχή της ΕΕ, κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών (2010-2015), που βασίζεται στον χάρτη πορείας για την περίοδο 2006-2010 και αναφέρει τις βασικές προγραμματισμένες δράσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προώθηση:

  • της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για τις γυναίκες και τους άνδρες·
  • της ίσης αμοιβής για εργασία ίδιας αξίας·
  • της ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
  • της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της εξάλειψης της βίας λόγω φύλου·
  • της ισότητας των δύο φύλων εκτός της ΕΕ·
  • οριζόντιων θεμάτων (ρόλοι των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ανδρών, νομοθεσία και μέσα διακυβέρνησης).

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, που εγκαινιάστηκε το 2010, προωθεί την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) για την περίοδο 2014-2020.