Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Lika möjligheter

EU bygger på ett antal värderingar som inbegriper bl.a. jämlikhet (artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen - EU-fördraget). I artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ges EU befogenhet att införa åtgärder som eliminerar ojämlikheter. Här uppmanas EU till främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män på alla politikområden.

I artikel 153 i EUF-fördraget betonas EU-åtgärder inom området lika möjligheter och likabehandling i frågor som rör sysselsättning och anställning, och i artikel 157 erkänns principen om att män och kvinnor ska få lika lön för lika arbete.

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som har bifogats till Lissabonfördraget, innehåller ett kapitel med titeln "Jämlikhet". I detta fastställs principerna om icke-diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor och män samt kulturell, religiös och språklig mångfald. Det omfattar även barnets och de äldres rättigheter samt rättigheter för personer med funktionshinder.