Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gelijke kansen

De EU is gebaseerd op een reeks waarden en normen waaronder gelijkheid (artikelen 2 en 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU). Artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) biedt de EU de mogelijkheid om maatregelen te treffen om ongelijkheden te elimineren en dringt er bij haar op aan om gelijkheid van mannen en vrouwen in al haar beleid te bevorderen.

Artikel 153 VWEU ondersteunt EU-actie op het gebied van gelijke kansen en gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep en artikel 157 erkent het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.

Het Handvest van de grondrechten van de EU, dat aan het Verdrag van Lissabon is gehecht, omvat een hoofdstuk met de titel „Gelijkheid”. Hierin zijn de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid van mannen en vrouwen, en culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid opgenomen. Dit hoofdstuk behandelt tevens de rechten van het kind, van ouderen en van personen met een handicap.