Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ισότητα ευκαιριών

Η ΕΕ βασίζεται σε ένα σύνολο αξιών που περιλαμβάνουν την ισότητα (άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΣΕΕ). Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εξουσιοδοτεί την ΕΕ να θεσπίζει μέτρα εξάλειψης των ανισοτήτων και την καλεί να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα από όλες τις πολιτικές της.

Η δράση της ΕΕ στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας βασίζεται στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, ενώ το άρθρο 157 αναγνωρίζει την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος είναι προσαρτημένος στη Συνθήκη της Λισαβόνας, περιλαμβάνει κεφάλαιο με τίτλο «Ισότητα». Το εν λόγω κεφάλαιο προβλέπει τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας ανδρών και γυναικών και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα του παιδιού, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.