Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Enhetligt valsystem till Europaparlamentet

Enligt artikel 223 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska Europaparlamentet föreslå nödvändiga bestämmelser för val av dess ledamöter genom allmänna direkta val enligt en i alla EU-länder enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för alla länderna. De nödvändiga bestämmelserna fastställs av rådet och träder i kraft efter att ha godkänts av EU-länderna.

I rådets beslut 2002/772/EG, Euratom infördes principerna om proportionellt valsystem (med en lista eller enkel överförbar röst) och oförenlighet mellan nationella och europeiska mandat (exempelvis får inte en ledamot av Europaparlamentet sitta med i regeringen i ett EU-land). Detta beslut styr fortfarande förfarandet eftersom det är svårt att uppnå ett avtal om harmonisering av de nationella traditionerna.

Rätten att rösta och kandidera är en grundläggande rättighet enligt artikel 39 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Artikel 22.2 tillåter att EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land röstar och kandiderar i val till Europaparlamentet (såvida de inte har underställts ett personligt juridiskt eller administrativt beslut om motsatsen).

De nationella reglerna omfattar sådana aspekter som fördelning av platser, valkretsgränser, rösträttsålder, valdatum och nomineringsprocessen.