Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan parlamentin jäsenten valintaa koskeva yhdenmukainen vaalimenettely

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 223 artiklassa Euroopan parlamenttia edellytetään esittämään säännöksiä jäsentensä yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa EU-maissa tai kaikille maille yhteisten periaatteiden mukaisesti. Neuvosto vahvistaa nämä säännökset, jotka tulevat voimaan, kun EU-maat ovat hyväksyneet ne.

Neuvoston päätöksessä 2002/772/EY, Euratom otettiin käyttöön suhteellisen vaalitavan (jossa käytetään listoja tai siirtoäänestystä) sekä Euroopan parlamentin jäsenyyden ja kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden yhteensopimattomuuden periaatteet (esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsen ei voi olla EU-maan hallituksen jäsen). Koska kansallisten perinteiden yhdenmukaistamisesta on vaikea päästä sopimukseen, vaalimenettely noudattaa edelleen kyseisen päätöksen säännöksiä.

Äänestysoikeus ja vaalikelpoisuus ovat EU:n perusoikeuskirjan 39 artiklan mukaisia perusoikeuksia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan nojalla jokaisella toisessa EU-maassa asuvalla unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa (ellei oikeus- tai hallintoviranomainen ole päättänyt hänen osaltaan toisin).

Paikkajakoa, vaalipiirien rajoja, äänioikeusikää, vaalipäiviä ja nimeämismenettelyä koskevista näkökohdista määrätään kansallisissa säännöissä.