Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ομοιόμορφη εκλογική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το άρθρο 223 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) να προτείνει τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εκλογή των μελών του με άμεση καθολική ψηφοφορία βάσει ομοιόμορφης διαδικασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ ή βάσει κοινών αρχών για όλες τις χώρες. Οι αναγκαίες διατάξεις θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο και τέθηκαν σε ισχύ με την έγκριση των χωρών της ΕΕ.

Με την απόφαση του Συμβουλίου 2002/772/ΕΚ, η Ευρατόμ προέβλεψε τις αρχές της αναλογικής εκπροσώπησης (χρησιμοποιώντας λίστα ή μεταφερόμενη μονοσταυρία) και του ασυμβίβαστου μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αξιωμάτων (για παράδειγμα, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν δύναται να είναι μέλος κυβέρνηση μιας χώρας της ΕΕ). Η εν λόγω απόφαση διέπει ακόμη τη διαδικασία, δεδομένης της δυσκολίας επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών παραδόσεων.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το άρθρο 22 παράγραφος 2 επιτρέπει στους υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ να ψηφίζουν και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές του ΕΚ (εκτός εάν έχει εκδοθεί για αυτούς ατομική δικαστική ή διοικητική απόφαση για το αντίθετο).

Οι εθνικοί κανόνες αφορούν ζητήματα όπως την κατανομή εδρών, τα όρια των εκλογικών περιφερειών, την ηλικία ψήφου, τις ημερομηνίες των εκλογών και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.