Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Ensartet valgprocedure for valg til Europa-Parlamentet

Artikel 223 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kræver, at Europa-Parlamentet (EP) foreslår bestemmelser, der er nødvendige for valget af dets medlemmer ved almindelige direkte valg i henhold til en ensartet procedure i alle EU-lande eller fælles principper i alle landene. De nødvendige bestemmelser fastsættes af Rådet og træder i kraft efter godkendelse af EU-landene.

Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom indførte forholdstalsmetoden (ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer) og uforenelighed mellem nationale og europæiske mandater (et medlem af Europa-Parlamentet kan for eksempel ikke være medlem af en regering i et EU-land). Afgørelsen regulerer stadig fremgangsmåden på grund af vanskelighederne med at nå til enighed om en harmonisering af nationale traditioner.

Retten til at stemme og opstille som kandidat er en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 39 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Artikel 22, stk. 2, tillader, at EU-borgere, der bor i et andet EU-land, kan stemme og opstille som kandidat til EP-valg (medmindre vedkommende har været genstand for en individuel retslig eller administrativ afgørelse om det modsatte).

Nationale regler dækker aspekter såsom mandattildeling, valgkredsgrænser, valgretsalder, valgdatoer og indstillingsproces.