Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Ympäristövastuu

Ympäristövastuuta sovelletaan ammatillisesta toiminnasta johtuviin ympäristövahinkoihin ja vahinkoriskeihin, kun voidaan todeta syy-yhteys vahingon ja kyseisen toiminnan välillä. Ympäristövahingot määritellään vesiympäristölle tai Natura 2000 -verkostolla suojelluille lajeille tai luontotyypeille suoraan tai välillisesti aiheutetuiksi vahingoiksi sekä maaperän suoraksi tai välilliseksi pilaamiseksi, joka saattaa aiheuttaa vakavia riskejä ihmisten terveydelle.

Ympäristövastuuta sovelletaan ”saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti siten kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artikla 2 kohdassa määrätään. Sen soveltamisesta säädetään direktiivissä 2004/35/EY.

Ympäristövahinkoja varten on luotu kaksi vastuujärjestelyä:

  1. Järjestelmä, jossa tuottamusta ei tarvitse osoittaa: tätä sovelletaan EU:n lainsäädännössä lueteltuun vaaralliseen tai mahdollisesti vaaralliseen ammatilliseen toimintaan. Tässä tapauksessa toiminnanharjoittajaa voidaan pitää vastuullisena, vaikka hän ei olisi toiminut tuottamuksellisesti.
  2. Järjestelmä, jossa tuottamuksellisuus tai huolimattomuus on osoitettava. Jälkimmäistä sovelletaan kaikkeen muuhun ammatilliseen toimintaan, josta aiheutuu EU:n lainsäädännöllä suojelluille lajeille ja luontotyypeille vahinkoa tai vahingon välitön uhka. Toiminnanharjoittajaa pidetään tällöin vastuullisena vain, jos hän on toiminut tuottamuksellisesti tai huolimattomasti.