Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Miljøansvar

Miljøansvarsprincippet finder anvendelse på miljøskader og risiko for miljøskader, der stammer fra erhvervsmæssige aktiviteter, hvis det er muligt at fastslå en årsagssammenhæng mellem skaden og den pågældende aktivitet. Miljøskader kan være direkte eller indirekte skader på vandmiljøet, flora og fauna samt de naturlige habitater, der er beskyttet af Natura 2000-netværket, samt direkte eller indirekte jordforurening, som kan medføre alvorlig fare for menneskers sundhed.

Miljøansvar er en udvidelse af princippet »forureneren betaler«, der fremgår af artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Bestemmelserne for anvendelse af princippet fremgår af direktiv 2004/35/EF.

Der er indført to ordninger vedrørende miljøansvar:

  1. En ordning uden bevis af skyld: Den finder anvendelse på farlige eller potentielt farlige erhvervsaktiviteter, der er angivet i EU-lovgivningen. Under denne ordning kan operatøren holdes ansvarlig, selv hvis denne er uden skyld.
  2. En ordning, hvor der skal fremlægges bevis for skyld eller uagtsomhed. Denne gælder alle andre erhvervsaktiviteter, hvor arter og naturlige habitater, der er beskyttet under EU-lovgivningen, er blevet beskadiget, eller hvor der er en umiddelbar fare for skade. Operatøren er kun ansvarlig, hvis den pågældende har udvist skyld eller uagtsom adfærd.