Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Miljö

EU:s miljöpolitik bygger på artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och syftar till att bevara, skydda och förbättra kvaliteten på miljön samt skydda människors hälsa. Ett annat syfte är att utnyttja naturresurserna på ett rationellt och varsamt sätt. Politiken ska även bidra till att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, i synnerhet problemet med klimatförändringar. Miljöpolitiken bygger på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

År 2013 antog EU sitt sjunde miljöhandlingsprogram. Där fastställs EU:s miljöpolitik för perioden fram till år 2020. Miljöhandlingsprogrammet innehåller en långsiktig vision för hur man vill att EU ska se ut innan 2050, och det innehåller tre prioriterade åtgärdsområden:

  1. Naturkapital: att skydda, bevara och förbättra den fruktbara jorden, haven, färskvattnet och den rena luften samt den biologiska mångfalden.
  2. Resurseffektiv ekonomi: att fullt ut genomföra EU:s klimatåtgärder och energipaket, förbättra miljöprestandan för produkter och minska konsumtionens påverkan på miljön.
  3. En hälsosam miljö för hälsosamma personer.