Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Περιβάλλον

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, που βασίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αποσκοπεί στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. Επίσης, η εν λόγω πολιτική αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, και συμβάλλει στην προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αλλαγή του κλίματος. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Το 2013 η ΕΕ ενέκρινε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο καθοδηγεί την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο έως το 2020. Το πρόγραμμα δράσης καθορίζει το μακροπρόθεσμο όραμα όσον αφορά το πού θέλει να βρίσκεται η ΕΕ το 2050 και έχει 3 τομείς προτεραιότητας:

  1. φυσικό κεφάλαιο: προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του γόνιμου εδάφους, των θαλασσών, των γλυκών υδάτων και του καθαρού αέρα, και της βιοποικιλότητας·
  2. οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων: πλήρη απόδοση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια· σημαντικές βελτιώσεις της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων και μειώσεις του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της κατανάλωσης·
  3. υγιές περιβάλλον για υγιείς ανθρώπους.