Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πολιτική για τις επιχειρήσεις

Η πολιτική της ΕΕ για τις επιχειρήσεις έχει στόχο να δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για τη σύσταση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στην πολιτική αυτή δόθηκε νέα ώθηση τα τελευταία χρόνια με την αναγνώριση του βασικού ρόλου των ΜΜΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το 2008 εγκρίθηκε η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη, που αποτελεί ένα σύνολο 10 αρχών με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία αυτή αναθεωρήθηκε το 2011. Καταρτίστηκαν νέες δράσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων που οφείλονται στην οικονομική κρίση με εστίαση σε τέσσερις τομείς πολιτικής: μείωση του φόρτου στις επιχειρήσεις, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα του 2020 εγκρίθηκε το 2013. Εστιάζει σε έξι τομείς:

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • Στήριξη για τις νεοσύστατες εταιρείες και τα στάδια ανάπτυξης των ΜΜΕ
  • Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
  • Ευκολότερη μεταβίβαση ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης
  • Δεύτερη ευκαιρία για τους τίμιους επιχειρηματίες μετά από πτώχευση
  • Μείωση της γραφειοκρατίας.

Επιπλέον, το σχέδιο επισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την καλλιέργεια νέων γενεών επιχειρηματιών. Αυτή η προσέγγιση συνδέεται με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».