Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Energie

Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat energie een gedeelde bevoegdheid is tussen EU-landen en de EU. Elk EU-land behoudt echter zijn recht „om de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn energievoorziening”.

De belangrijkste doelstellingen van het energiebeleid van de EU zijn om:

  • de werking van de energiemarkt te waarborgen;
  • de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen;
  • energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren;
  • de interconnectie van de energienetwerken te bevorderen.

De EU streeft ernaar om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot 80-95 % onder het niveau van 1990, in het kader van de voor ontwikkelde landen als groep noodzakelijke uitstootreductie. In het „Energie 2050-routekaart” gaat de Commissie na welke uitdagingen zijn verbonden aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling voor het koolstofarm maken van de economie zonder afbreuk te doen aan de continuïteit van de energievoorziening en aan de concurrentie op dat vlak.