Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ενέργεια

Το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δηλώνει ότι η ενέργεια αποτελεί επιμερισμένη αρμοδιότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ΕΕ. Κάθε χώρα της ΕΕ, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να «καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών της πόρων, την επιλογή της μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού της εφοδιασμού».

Οι κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι:

  • να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας·
  • να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό·
  • να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
  • να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

Στο πλαίσιο των απαραίτητων μειώσεων από τις αναπτυγμένες χώρες συνολικά, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % κάτω από τα επίπεδα του 1990. Ο «ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» της Επιτροπής διερευνά τις προκλήσεις που θέτει η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας.