Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπή Απασχόλησης

Το άρθρο 150 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης από το Συμβούλιο προκειμένου να παρέχει συμβουλές στους υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCO).

Η Επιτροπή Απασχόλησης βοηθάει στον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης και αγοράς εργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παροχή συμβουλών όσον αφορά πτυχές που αφορούν την απασχόληση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Τα βασικά καθήκοντά της περιλαμβάνουν τα εξής:

  • να βοηθάει στο έργο της EPSCO το οποίο σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο [κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, συστάσεις ανά χώρα για την πολιτική απασχόλησης (ΣΑΧ), γνωμοδότηση για εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.]·
  • να συντάσσει την κοινή έκθεση για την απασχόληση·
  • να επεξεργάζεται σχέδιο συμπερασμάτων της EPSCO σχετικά με την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης·
  • να παρέχει πολυμερή εποπτεία της εφαρμογής των ΣΑΧ από τις χώρες της ΕΕ και να καταρτίζει τις ΣΑΧ του επόμενου έτους.

Επίσης, η Επιτροπή Απασχόλησης διατυπώνει γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας.

Αποτελείται από δύο εκπροσώπους ανά χώρα της ΕΕ και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της, ζητά τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.